OTRZYMAJ BEZPŁATNĄ WYCENĘ NEONU W 24H!

To the neon

Regulamin strony

Regulamin sklepu internetowego 

 

 • 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy To The Neon, dostępny pod adresem internetowym totheneon.com, prowadzony jest przez TO THE NEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gądkach wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000952334, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł, NIP 7773385129, REGON 521167478

 

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

 

 • 2

Definicje

 

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Sprzedawca – TO THE NEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gądkach przy ul. Szkolnej 11, kod pocztowy 62-023, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla/w Rejonowy POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000952334, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł, NIP 7773385129, REGON 521167478
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym TOTHENEON.COM
 6. Umowa zawarta na odległość – Umowa Sprzedaży zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane Sprzedawcy za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub Produktów zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. lub – spójnik alternatywy łącznej (nierozłącznej)

 

 • 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@totheneon.com
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie lub formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

 

 • 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 

 • 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Domyślnie produkty są przeznaczone do użytku wewnętrznego.
 6. Produkt dostosowany do warunków zewnętrznych na prośbę klienta, domyślnie zawiera zasilacz modułowy.
 7. Produkty dostosowane do warunków zewnętrznych dostosowane są do działania w temperaturach od -10 do 40 stopni celsjusza, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za usterki bądź nieprawidłowe działanie wynikające z użytkowania produktu w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych.
 8. Wycena produktu podesłana przez Sprzedawcę Klientowi obowiązuje do 5 dni roboczych.
 9. Wizualizacje wysłane przez Sprzedawcę Klientowi, mogą w niewielkim stopniu różnić się od produktu finalnego.
  1. Wizualizacje nie zawierają elementów stelaża, na którym znajdują się elementy świecące produktu.
 10. Logo/grafika/napis bądź obrazek podesłany przez klienta, z którego ma zostać wykonany Produkty – neon LED. Domyślnie jest wykonywany jedną linią – oznacza to, że nie jest to obrys przesłanego wzoru, a jego linia idąca po środku elementów składowych grafiki chyba, że strony ustaliły inaczej.
 11. Żywotność produktu zależy od sposobu jego użytkowania, im dłużej działa produkt “bez przerwy” tym krótsza będzie jego żywotność.
 12. Zalecany czas dziennego użytkowania produktów wynosi do 8 godzin. Dłuższe jego użytkowanie może powodować, krótszą żywotność produktu.
 13. W przypadku gdy klient poda tylko jeden wymiar produktu, drugi jest dobieramy według proporcji.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykonania Produktu w kilku częściach składowych, tak aby po ich odpowiednim ułożeniu efekt końcowy był zgodny z ustalonym wcześniej z klientem. 
 15. Montaż produktu leży po stronie Klienta. Gdyby Klient posiadał wątpliwości co do sposobu montażu lub nie wiedziałby jak zamontować produkt, należy skontaktować się drogą mailową na adres kontakt@totheneon.com w celu uzyskania pomocy.

 

 • 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. 
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

 • 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. Wejść na stronę internetową Sklepu.
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Wybierz opcje”
 3. z dostępnych kolorów i rozmiarów wybrać wariant produktu i kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
 4. zalogować się na Konto lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 5. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 6. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 7. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

 • 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
 1. Przesyłka kurierska, przy czym wybór konkretnego przewoźnika należy do Sprzedawcy o ile nie zostanie zgodnie ustalone inaczej.
 2. Przesyłka Paczkomatem Inpost.

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 

 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy: 19 1140 2004 0000 3602 8215 3327
 2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24  1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 

 • 9

Wykonanie Umowy Sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, jednak w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. W przypadku żądania dostarczenia Produktów częściami obowiązują wówczas opłaty za wysyłkę każdej z części.
 6. Początkiem biegu terminu dostawy Produktu do Klienta jest pierwszy dzień roboczy w którym do godziny 14:00 doszło do uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Uznanie rachunku Sprzedawcy po godzinie 14:00 lub uznanie rachunku Sprzedawcy w dzień ustawowo wolny od pracy oznacza, że bieg terminu rozpocznie się w pierwszy następujący po tym dniu dzień roboczy.
 7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Europy.
 8. Realizacja zamówienia wynosi do 14 dni roboczych chyba, że strony za porozumieniem ustalą inaczej.
 9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 10. Klient ma świadomość utraty gwarancji i praw dochodzenia roszczeń o zwrot środków pieniężnych, jeśli nie sprawdzi stanu technicznego produktu w czasie jego odbioru w obecności przewoźnika.
 11. Produkty personalizowane
  1. Dokonanie zamówienia poprzez serwisy Facebook, Instagram, Etsy, poprzez pocztę mailową oraz kontakt telefoniczny podlegają tym samym zasadom, co produkty dostępne na stronie Sklepu – totheneon.com.
  2. Projekty, które są tworzone na zamówienie Klienta lub na podstawie wzoru wysłanego przez Klienta, należą do projektanta tj. Sprzedawcy. Dalsze powielanie danego produktu należy do praw Sprzedawcy. 
  3. Stelaż neonu może być wykonany w 3 kolorach: białym, szarym oraz czarnym. Jeśli Klient nie wybierze konkretnego koloru to neon led tworzony jest kolorze wybranym przez Sprzedawcę.
  4. Do tworzenia, każdego neonu led wykorzystywana jest taśma neon LED flex o wymiarach 6x12mm.
  5. Na stelażu neonu led, mogą być widoczne łączenia elementów składowych stelaża.
  6. Klient ma prawo do wykupienia projektu od sprzedawcy, by projekt nie był powielany. Czas na wykupienie projektu to 14 dni kalendarzowych od opłacenia zakupu. Cena projektu ustalana jest przez Sprzedawcę indywidualnie po kontakcie, ze strony Klienta drogą mailową (kontakt@totheneon.com).
  7.  Klient oświadcza, że posiada pełnię praw własności przemysłowej, praw autorskich lub licencję obejmującą materiały z których Sprzedawca wykona projekt. W przypadku wystąpienia przeciwko Sprzedawcy przez osoby trzecie z roszczeniem o naruszenie praw autorskich do, Klient zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do      sprawy. Jeżeli Sprzedawca zostanie prawomocnym orzeczeniem zobowiązany do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia, kary administracyjnej lub zostanie ukarany grzywną za naruszenie praw własności przemysłowej, praw autorskich lub licencji, Klient zobowiązuje się zrekompensować Sprzedawcy tą prawomocnie orzeczoną kwotę wraz z kosztami postępowania. Zobowiązanie Klienta, o którym mowa powyżej, powstanie pod warunkiem pisemnego powiadomienia go o każdym przypadku wystąpienia z roszczeniem wobec Sprzedawcy i jego podstawach prawnych i faktycznych, w terminie nie później niż 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia otrzymania takiego roszczenia, w celu umożliwienia Klientowi zajęcia stanowiska, odniesienia się do podstaw takiej odpowiedzialności i ewentualnego wstąpienia do sprawy na dowolnym etapie. Sprzedawca zapewni także Klientowi stale aktualizowany dostęp do akt sprawy. Sprzedawcy przysługuje także prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w tym za utracone korzyści.

 

 • 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, gdyż każdy produkt jest personalizowany i wykonywany według specyfikacji Konsumenta. (Dz.U. 2014 poz 827 art. 38 pkt.3)

 

 • 11

Reklamacja i gwarancja 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@totheneon.com lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu (podstrona Kontakt). Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: ul. Starołęcka 18/220, 61-361 Poznań
 5. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte na stronie głównej Sklepu. 
 6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń fizycznych Produktu związanych z jego użytkowaniem. 
 7. Niewłaściwy montaż Produktu, nacięcie instalacji elektrycznej Produktu, upuszczenie Produktu, modyfikacje Produktu lub jakiekolwiek inne czynności wykonane przez Klienta, które spowodowały wynikłe szkody, nie są podstawą do składania reklamacji lub dochodzenia roszczeń środków pieniężnych, gdyż odpowiedzialność za nie ponosi Klient. Również gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z wyżej wymienionych powodów. • 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 • 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • 14

Postanowienia końcowe

 

 1. Językiem Regulaminu i Umowy Sprzedaży jest język polski, prawem Regulaminu i Umowy Sprzedaży jest prawo polskie. W przypadku przetłumaczenia Regulaminu lub Umowy Sprzedaży na inny język tekstem autentycznym będzie nadal tekst polski.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Shopping Cart