OTRZYMAJ BEZPŁATNĄ WYCENĘ NEONU W 24H!

To the neon

Zasady otrzymania rabatu 50 PLN + 50 PLN za polecenie

1. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Programu Poleceń jest TO THE NEON sp. z o. o. z siedzibą w Gądkach, 62-023, ul. Szkolna 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (PO), IX wydział Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000952334, NIP: 7773385129, REGON: 52116747800000, kapitał zakładowy: 5 000,00 ZŁ dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Program Poleceń prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Program Poleceń rozpoczyna się dnia 20.06.2024 r. o godz. 14:00:00 i jest prowadzony bezterminowo, do odwołania.

2. Uczestnicy i zasady Programu Poleceń

 1. Udział w Programie Poleceń jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Programie Poleceń może wziąć udział osoba fizyczna, zwana dalej Uczestnikiem, która: a. Zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Programu poprzez zgłoszenie udziału w Programie. b. Jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 rok życia, może brać udział w Programie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Skan zgody powinien zostać dostarczony drogą mailową na adres: kontakt@totheneon.com. c. Posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. d. Poleca produkty TO THE NEON zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

3. Zasady Programu Poleceń

 1. Aby wziąć udział w Programie Poleceń, Uczestnik powinien:
  1. Polecić zakup neonu LED od firmy TO THE NEON sp. z o.o. wybranej osobie.
  2. Przekazać osobie polecanej numer swojej faktury, którą otrzymał od TO THE NEON sp. z o.o. drogą mailową.
  3. Osoba polecona musi wysłać zapytanie i przed zakupem podać numer faktury Uczestnika w celu identyfikacji polecenia.
  4. Osoba polecona dokonuje zakupu neonu LED (o wartości min. 200 PLN brutto) u TO THE NEON sp. z o.o. i otrzymuje dzięki poleceniu obniżkę ceny o 50 PLN.
  5. Uczestnik otrzymuje 50 PLN rabatu (zwrotu) na swoje konto za każde skuteczne polecenie.

4. Prawa i Obowiązki Uczestników

 1. Uczestnik zapewnia, że informacje przekazane w ramach Programu Poleceń są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do nieużywania w ramach Programu treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub naruszających dobra osobiste osób trzecich.

5. Nagrody i Wyłonienie Zwycięzców

 1. Uczestnicy Programu Poleceń otrzymują 50 PLN za każde skuteczne polecenie, które zostanie zrealizowane przez osobę poleconą.
 2. Nagrody przyznawane są w formie rabatów 50 PLN.

6. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Gądki, 62-023 ul. Szkolna 11 oraz na adres e-mail kontakt@totheneon.com.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Programu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Programu dostępne są w polityce prywatności dostępnej pod adresem URL: https://totheneon.com/polityka-prywatnosci.

7. Reklamacje

 1. Uczestnikom Programu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Program Poleceń TO THE NEON” na adres e-mail kontakt@totheneon.com lub adres korespondencyjny Organizatora Gądki, 62-023 ul. Szkolna 11.
 2. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację e-mailem bądź listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.

8. Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.06.2024 r.
 2. Program Poleceń nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego polecenia z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Programu Poleceń udostępniony jest w czasie trwania Programu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://totheneon.com/polecenia oraz w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Programu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.
Shopping Cart